Pokaż menu

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Rachunkowość od początku… Znajomość przeszłości pozwala poznać przyszłość (miękka okładka)
Książka ((miękka okładka))
(Księgarnia UPP)
Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Czerwińska-Kayzer, D., Florek, J. (2024). Rachunkowość od początku… Znajomość przeszłości pozwala poznać przyszłość. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Rachunkowość od początku… to książka, w której zagadnienia ewidencji księgowej przedstawiono w odniesieniu do form opodatkowania działalności gospodarczej i sporządzanych sprawozdań finansowych. Połączono w niej prezentację aktualnie stosowanych rozwiązań ewidencji księgowych z historią ich powstania. Zasady funkcjonowania systemu rachunkowości, zagadnienia związane z rejestracją operacji gospodarczych, ustalanie wyniku finansowego działalności podmiotów gospodarczych oraz ujawnianie informacji w sprawozdawczości finansowej przedstawiono w formie rozważań teoretycznych zobrazowanych praktycznymi przykładami liczbowymi.

Na szczególną uwagę zasługuje przystępny i zrozumiały sposób prezentacji trudnych i skomplikowanych zagadnień rachunkowości. Dzięki temu książka może służyć studentom kierunków ekonomicznych (finanse i rachunkowość; ekonomia: zarządzanie itp.) oraz uczestnikom studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, a także może być przydatna dla przedsiębiorców, analityków finansowych i menadżerów.

Wprowadzenie

1. Ogólne informacje z zakresu rachunkowości i podatków
1.1. Rys historyczny rachunkowości
1.2. Definicja i zakres rachunkowości
1.3. Nadrzędne zasady rachunkowości
1.4. Normy prawne rachunkowości
1.5. Formy opodatkowania i ewidencji księgowej

2. Bilans – zestawienie aktywów i pasywów
2.1. Pojęcie i klasyfikacja aktywów
2.2. Źródła finansowania aktywów
2.3. Metoda bilansowa jako podstawowa zasada księgowości podwójnej
2.4. Bilans jako statyczny rachunek aktywów i pasywów
2.5. Wycena składników aktywów i pasywów
2.6. Inwentaryzacja jako kontrola stanu składników majątku

3. Ewidencja operacji gospodarczych
3.1. Operacje gospodarcze a zdarzenia gospodarcze
3.2. Dokumentacja księgowa
3.3. Konto podstawowym urządzeniem podwójnej księgowości
3.4. Zakładowy plan kont
3.5. Dzielenie i łączenie kont
3.6. Kontrola prawidłowości księgowań – zestawienie obrotów i sald
3.7. Korekta błędów księgowych

4. Przychody i koszty działalności gospodarczej jako komponenty wyniku finansowego
4.1. Przychód a wpływ środków pieniężnych
4.2. Klasyfikacja przychodów w rachunkowości
4.3. Koszty a wydatki środków pieniężnych
4.4. Klasyfikacja kosztów w rachunkowości

5. Ustalanie wyniku finansowego działalności podmiotów gospodarczych
5.1. Istota i elementy wyniku finansowego
5.2. Ustalanie wyniku finansowego metodą statystyczną 
5.3. Księgowe ustalanie wyniku finansowego 
5.4. Porównawczy i kalkulacyjny rachunek zysków i strat
5.5. Sprawozdanie finansowe – podsumowanie prowadzonej działalności gospodarczej

Załączniki
1. Wzór bilansu w formie ustrukturyzowanej dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
2. Układ rodzajowy kosztów
3. Układ funkcjonalny kosztów 
4. Pozostałe przychody operacyjne i koszty operacyjne
5. Przychody i koszty finansowe
6. Wzór rachunku zysków i start w wariancie porównawczym w formie ustrukturyzowanej dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
7. Wzór rachunku zysków i start w wariancie kalkulacyjnym w formie ustrukturyzowanej dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Spis rysunków
Spis tabel
Literatura
Aneks

Nowość978-83-67112-95-6
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 
ISBN: 978-83-67112-95-6
Rok wydania: 2024
Wyd. I
Wersja papierowa: oprawa miękka
Format: B5
Licencja: komercyjna

Dostępność: w magazynie
Cena: 40,00 zł

Słowa kluczowe

historia rachunkowości, zasady rachunkowości, formy opodatkowania, ewidencja księgowa

Keywords

accounting history, accounting principles, forms of taxation, accounting records

Nasze kategorie

ekonomia, podręcznik akademicki, skrypt
Crossref iBuk Plagiat SWSW