Pokaż menu

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

PRZYWOŁANIA LITERATURY W TEKŚCIE   Stosujemy standard zapisu APA6.

Podajemy nazwisko (w tekście lub w nawiasie) oraz rok wydania w nawiasie

Kowalski (2015) podaje, że…, zdaniem Kowalskiego (2015), … (Kowalski, 2015)

Przywołując pracę dwóch autorów, podajemy oba nazwiska

Nowak i Kowalski (2015), według Nowaka i Kowalskiego (2005), … (Nowak i Kowalski, 2015)

Przywołując pracę trzech lub więcej autorów, piszemy nazwisko pierwszego oraz skrót „i in.”

Kowalski i in. (2005), zdaniem Kowalskiego i in. (2015), … (Kowalski i in., 2015)

Nazwiska autorów w tekście należy odmieniać (z wyjątkiem nazwisk umieszczanych w nawiasie – te podajemy w mianowniku).

SPIS LITERATURY   Stosujemy standard zapisu literatury APA6.

Kolejne pozycje należy porządkować alfabetycznie według nazwisk autorów. W spisie literatury podajemy nazwiska wszystkich autorów cytowanej pracy. W tytułach angielskich wielką literą piszemy tylko pierwszy wyraz (oprócz tytułów czasopism i nazw własnych).

Nurzyński, J. (1999). Fizjologiczne…
Nurzyński, J., Mokrzecka, M. (1986). Reakcja szpinaku…
Nurzyński, J., Uziak, Z., Mokrzecka, E. (1982). Wpływ formy…

O kolejności kilku prac tego samego autora (autorów) decyduje rok wydania.

Kowalski, J. (1990). Skrobie…
Kowalski, J. (1995). Optymalizacja…

Kilka prac tego samego autora z tego samego roku rozróżniamy literami (a, b, c), porządkując je alfabetycznie według tytułów.

Kowalski, J. (2000a). Badania nad wpływem azotu…
Kowalski, J. (2000b). Badania nad wpływem nawożenia…
Kowalski, J. (2000c). Wiązanie azotu…


Zapis pozycji książkowej

Gajtkowski, A. (2000). Technika ochrony roślin. Poznań: Wyd. AR.

Zapis pracy zbiorowej

Czapski, J., Grajek, W., Pospiech, E. (red.). (1999). Surowce, technologia i dodatki a jakość żywności. Poznań: Wyd. AR.

Zapis artykułu cytowanego z czasopisma   Tytuły czasopism znanych należy zapisywać w skrócie według powszechnie obowiązujących zasad. Prosimy podać pełną nazwę czasopism mniej znanych.

Giese, J. (1995). Developments in beverage additives. Food Technol., 49, 9, 64–72.
Galiński, M., Siwulski, M., Sobieralski, K. (1990). Zdolność kiełkowania zarodników kilku odmian pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Sing.). Rocz. AR Pozn., 217, Ogrodn., 18, 3–8.

Zapis rozdziału z książki lub publikacji z wydawnictwa nieperiodycznego (np. materiałów konferencyjnych) 

Winnicki, S. (2005). Pielęgnacja bydła. W: A. Kaczmarek (red.), Hodowla bydła (s. 365–413). Poznań: Wyd. AR.
Wójcik, R. (2002). Wybrane cechy morfologiczne sosny zwyczajnej jako wskaźnik uszkodzenia drzew. W: R. Siwecki (red.), IV Krajowe Sympozjum „Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe”. Poznań-Kórnik, 29.05-1.06.2001 (s. 485–491). Poznań: Bogucki Wyd. Nauk.

Prace niepublikowane

Błaszkiewicz, Z. (1981). Badania nad wpływem poślizgu kół ciągnika. Maszyn. Rozpr. dokt. Inst. Mechan. Roln. AR, Poznań.

Praca złożona do druku, ale jeszcze niewydana

Hołubowicz, T. (w druku). Sadownictwo. Poznań: Wyd. AR.


Crossref iBuk Plagiat SWSW