Pokaż menu

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Etyka autorów i recenzentów

Etyka autorów

 1. Zasada rzetelności naukowej. Autorzy zgłaszanych prac do publikacji są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych badań i ich dyskusji oraz obiektywnej interpretacji wyników.
 2. Zgodnie z zasadą oryginalności publikacji, autorzy przedstawiają wyłącznie własne oryginalne prace. Wykorzystując wyniki badań innych autorów, powinni używać oznaczeń wyraźnie wskazujących na cytowanie. Plagiat we wszystkich formach jest niedopuszczalny.
 3. Autorzy nie powinni publikować wyników tych samych badań w więcej niż jednym czasopiśmie.
 4. Osoby, które wniosły znaczący wkład w wykonanie zgłaszanej pracy, powinny być wymienione jako współautorzy. Obowiązkiem autora korespondencyjnego – osoby zgłaszającej pracę jest upewnienie się, że wszyscy autorzy akceptują ostateczną wersję artykułu i zgadzają się na przekazanie go do druku.
 5. By zapobiec praktykom ghostwriting oraz guest authorship, autorzy przekazują informacje o wkładzie w powstanie pracy, afiliacji każdego z autorów i źródłach finansowania badań.
 6. Tam, gdzie jest to konieczne, autorzy przedstawiają odpowiednie zezwolenia Komisji Etyki na przeprowadzenie badań.

Etyka recenzentów

 1. Recenzent powinien wykonać recenzję pracy, w której jest specjalistą. Jeśli nadesłana praca nie jest
  z dziedziny, w której recenzent jest kompetentny, powinien poinformować o tym redakcję.
 2. Tekst otrzymanej pracy powinien być traktowany jako poufny.
 3. Recenzent, który wie, że nie będzie mógł dotrzymać odpowiedniego terminu, powinien poinformować o tym redakcję.
Crossref iBuk Plagiat SWSW