Pokaż menu

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Zasady działania

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest jednostką ogólnouczelnianą podlegającą prorektorowi ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Powołane jest do wydawania:

Integralną częścią Wydawnictwa jest Komitet Redakcyjny, powołany do kształtowania polityki wydawniczej realizowanej przez etatowych pracowników Wydawnictwa UPP. Komitet rozpatruje i rozstrzyga wszystkie sprawy związane z zatwierdzaniem pozycji wydawniczych do opublikowania i sprawuje nadzór merytoryczny nad ich realizacją.

Organizację i zasady działania Wydawnictwa UPP określają:

Zgłoszenia do planu wydawniczego są przyjmowane od września do października roku kalendarzowego poprzedzającego planowany rok wydania. Wnioski o wydanie książki w Wydawnictwie UPP mogą też być składane przez cały rok.


 

Crossref iBuk Plagiat SWSW